22
2019
Feb

Thinking-Day

Den 22 Februar ass de Gebuertsdag vum Lord Baden-Powell an der Lady Olav Baden-Powell. Weltwäit gëtt dësen Dag och “Thinking-Day” genannt. Fir dësen Dag dëst Joer speziell ze feieren, maache mir den Opruff, dass all Guiden a Scouten, Cheftainen a Chef, je jiddereen deen zu eis gehéiert säi Foulard undeet, sief et fir schaffen ze goen, akafen oder erauszegoen. Leider fällt den 22. Februar an Vakanz, vill Guiden a Scouten hätte mam Foulard an d’Schoul kënne goen.
Et wier flott wann der de Leit dobaussen gifft matdeelen, dass et eisem Grënner an senger Fra hire Gebuertsdag ass an dass mir 100 Joer feieren!
Also den 22. Februar gëllt: Jiddereen säi Foulard undoen!