Mir feieren honnert Joer Verband vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten. Honnert Joer ass eng laang Zäit!

1919, wéi de Verband vun de Lëtzebuerger Scouten gegrënnt ginn ass, sinn d’Acteuren vun deemools mat vill Engagement un d’Wierk gaangen. Kee vun hinne konnt virausgesinn, wéi eng Freed, Aventuren, Innovatiounen an awer och Leed op si an op hir Nofolger géif zoukommen.

De Verband huet ouni Zweifel Héichten an Déiften erlieft. Op jidde Fall ass hien mat erhuewenem Kapp bis an d’Joer 2019 viru marschéiert. All déi Joren, huet hie versicht sech z’erneieren an sech der Zäit unzepassen.

Duerch d’Fusioun, hu mer e montere Schratt an dat neit Joerdausend gemaach an elo si mer bei eisem honnertste Gebuertsdag ukomm.